Algemene verkoopvoorwaarden

De huidige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door de vennootschap sprl artese, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Félix De Cuyperstraat 39, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE 0465991562, hierna genoemd “Art In Relational Technics And Software Engineering”, en die de website www.artese.be beheert, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website WWW.ARTESE.BE, hierna genoemd “de koper”.

Artikel 1. Doel Object

De huidige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen sprl artese en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die gedaan wordt via de website www.artese.be. De aankoop van een product via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de huidige verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór zijn bestelling. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website www.artese.be niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik en anderzijds over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken, waardoor hij zich kan verbinden onder de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

De vennootschap sprl artese behoudt zich de mogelijkheid voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om elke nieuwe reglementering na te leven of om het gebruik van haar site te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten Producten

De aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de website www.artese.be van sprl artese, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. sprl artese behoudt zich het recht voor om het gamma producten op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend voor de Verkoper. De verkoop van de op de website www.artese.be gepresenteerde producten is bestemd voor alle kopers die woonachtig zijn in de landen van de Europese Gemeenschap,

Artikel 3. Tarieven Tarief

De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten worden doorberekend. De vennootschap sprl artese behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus vermeld staat op de dag van de bestelling de enige prijs zal zijn die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen omvatten niet de leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten volgens het totaalbedrag van de bestelling. In Europa en Europees Frankrijk zijn de verzendingskosten gratis voor elke bestelling van 50 euro of meer, inclusief BTW; voor elke bestelling van minder dan 50 euro, inclusief BTW, wordt een forfaitaire bijdrage in de verzendingskosten aan de koper aangerekend van 5,00 euro, inclusief BTW, voor een standaardverzending met BPOST, of 6,00 euro, inclusief BTW, met een ontvangstbewijs en verzekering (alleen in België) voor alle leveringen buiten België varieert het bedrag van de levering tussen 13,05 euro, inclusief BTW, en 17 euro, inclusief BTW

Artikel 4. Bestellings- en betalingsvoorwaarden Bestel- en betalingsvoorwaarden

Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de koper een account aanmaken op de site www.artese.be. Het gedeelte over het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek moet de koper, als hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (status van bestellingen, profiel…), zich aan de hand van deze gegevens identificeren. Het bedrijf sprl artese stelt aan de koper voor om zijn producten in verschillende stappen te bestellen en te betalen, met verschillende betalingsmogelijkheden om uit te kiezen:

– Beveiligde betaling met bankkaarten, kredietkaarten, e-cards, paypal, enz.: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt ze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper meegedeeld, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingswijze van zijn keuze. In de volgende stap wordt de koper verzocht alle informatie te controleren, de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en vervolgens de bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde betalingsinterface van zijn keuze om in alle veiligheid zijn maestro-, visa-, MasterCard-, e-card- of persoonlijke kredietkaartgegevens in te voeren. Indien de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. De betaling is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart, kan de koper de annulering van de betaling met de kaart eisen, en de betaalde bedragen zullen dan worden terugbetaald of gecrediteerd. De verantwoordelijkheid van de houder van de bankkaart wordt niet aangesproken indien is bewezen dat de betwiste betaling frauduleus is verricht, op afstand, zonder fysiek gebruik van de kaart. Om terugbetaling te verkrijgen van het frauduleuze debet en eventuele bankkosten die de transactie heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder het debet schriftelijk aanvechten bij zijn of haar bank binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen indien het contract dat hem of haar aan de bank koppelt daarin voorziet. De gedebiteerde bedragen zullen door de bank worden terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaarschrift van de kaarthouder. Aan de houder worden geen kosten in rekening gebracht voor de teruggave van de bedragen. *** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) *** Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze. De volgende stap is om alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het bijbehorende vakje aan te vinken, en hen vervolgens uit te nodigen om hun bestelling te bevestigen door op de knop “Bevestig mijn bestelling” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde betalingsinterface van zijn keuze om veilig zijn maestro-, visa-, MasterCard-, e-card- of persoonlijke creditcardrekeningreferenties in te vullen. Als de betaling is geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik ervan kan de koper de annulering van de betaling per kaart eisen, de betaalde bedragen zullen dan worden gecrediteerd of geretourneerd. De verantwoordelijkheid van de houder van een bankkaart vervalt indien de betwiste betaling op frauduleuze wijze is bewezen, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om terugbetaling te krijgen van de frauduleuze afschrijving en van alle bankkosten die de operatie mogelijk heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder de afschrijving schriftelijk bij zijn bank betwisten, binnen 70 dagen na de operatie, of zelfs 120 dagen als het contract hem bindt aan het biedt zo. De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het door de houder ingediende schriftelijke bezwaar. Aan de houder kunnen geen kosten voor restitutie van sommen in rekening worden gebracht.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht zich op zijn eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. Indien de koper over een e-mailadres beschikt en dit op het bestelformulier heeft vermeld, stuurt sprl artese hem een e-mail ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling.

Indien de koper contact wenst op te nemen met de vennootschap sprl artese, kan hij dit doen via e-mail op het volgende adres: info@artese.be .

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud Eigendomsvoorbehoud

SPRL artese behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling is ontvangen, met inbegrip van alle kosten en belastingen.

Artikel 6. Terugtrekking Rétractation

Overeenkomstig artikel L121-20 van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten.

Artikel 7. Levering

De levertijden variëren van 2 tot 6 dagen.

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van Verkoper.

De leveringen worden verricht op het adres dat op de bestelbon is aangegeven en dat zich uitsluitend binnen het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. Bestellingen worden gedaan door bpost, een koeriersdienst met tracking, geleverd zonder handtekening. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven; indien zij meer dan dertig dagen na de bestelling verstrijken, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. Het bedrijf sprl artese kan de koper per e-mail het volgnummer van zijn pakket geven. De koper wordt aan huis afgeleverd door zijn postbode. Indien de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een bericht van doorgang, dat hem in staat stelt de bestelde producten op het dichtstbijzijnde postkantoor op te halen, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode. De risico’s verbonden aan het vervoer zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat de artikelen de lokalen van sprl artese verlaten. De koper is verplicht de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij levering te controleren in aanwezigheid van de medewerker van De Post of de bezorger. In geval van schade tijdens het vervoer moet protest worden aangetekend bij de vervoerder binnen drie dagen na de levering.

Artikel 8. Garantie

Alle door sprl artese geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien door de wet 78 en volgende van de Belgische grondwet. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het teruggestuurd worden naar sprl artese, die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, aanvragen tot omruiling of terugbetaling moeten binnen de dertig dagen na de levering per post worden toegezonden aan het volgende adres: bvba artese, rue félix de cuyper 39, 1070 Anderlecht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Verantwoordelijkheid

De onderneming sprl artese is bij verkoop op afstand slechts gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site www.artese.be zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van het bedrijf sprl artese. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken, op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, hetzij in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens

De vennootschap bvba artese verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie te bewaren, die hij verplicht kan zijn voor het gebruik van bepaalde diensten. In dit verband heeft de internetgebruiker recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de informatie die op hem betrekking heeft. Hij kan dit verzoek te allen tijde doen per post op het volgende adres: bvba artese Felix De Cuyperstraat 39 te 1070 Anderlecht.

Artikel 12. Beslechting van geschillen Geschil

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen of betwistingen is de rechtbank van Brussel bevoegd.